KAUNO BUITINIŲ PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

MODULINĖS FLORISTO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS (P43021403, T43021405)

MODULIO „Floristinių kompozicijų kūrimas

TEMINIS PLANASFTM-0, FTM-0 (T) gr. I kursas2020-2021 M.M.
SUDERINTA:

SUDERINTA:

Buitinių paslaugų metodinės grupės 2020 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolo Nr.05 pritarimu


Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos buitinių paslaugų skyriaus vedėja Vilija Bujanauskienė


Parengė:

profesijos mokytoja ekspertė Jolanta Malijonienė, el.p. jolanta.malijoniene@kbpvm.lt

profesijos mokytoja Gutjera Ožechauskienė, el.p. gutjera.ozechauskiene@kbpvm.ltMODULIO Floristinių kompozicijų kūrimas

ILGALAIKIs planas

BENDRA INFORMACIJA:

 1. FLORISTO SPECIALYBĖ.

  1. Modulio apimtis 20 kreditų. Savaitinių valandų skaičius 30 val.

  2. Nagrinėjamos temos:

   1. Meninės raiškos priemonės.

   2. Floristinės kompozicijos harmonizavimo principai.

   3. Floristinių stilių bendros charakteristikos.

   4. Skirtingiems floristiniams stiliams charakteringos medžiagos.

   5. Istorinės epochos ir floristinės tradicijos.

   6. Istorinių epochų tradicijų taikymas floristiniuose darbuose.

   7. Spalvos teorija ir derinimo principai.

   8. Kompozicijos ir spalvų derininimo principai floristiniuose darbuose.

   9. Spalvų derinių įvairovė puokštėse.

   10. Spalvų derinių įvairovė kompozicijose.

   11. Skirtingų floirstinių stilių puokščių komponavimas.

   12. Skirtingų floristinių stilių kompozicijų kūrimas.

   13. Švenčių floristikos stilistinė įvairovė.

   14. Švenčių floristikos technologinė įvairovė.

   15. Švenčių floristikos emociniai reikalavimai.

   16. Žiemos švenčių floristinės kompozicijos.

   17. Pavasario švenčių floristinės kompozicijos.

   18. Vasaros švenčių floristinės kompozicijos.

   19. Rudens švenčių floristinės kompozicjos.

   20. Lietuvos valstybinėms šventėms tinkanti floristika.

   21. Lietuvos valstybinėms atminimo dienoms tinkanti floristika.

   22. Lietuvos šeimyninėms apeiginėms šventėms skirta floristika.

   23. Šeimos šventėms skirta proginė floristika.

   24. Gedulo renginių tradicijos ir floristika.

   25. Gedulo puokštės ir kompozicijos.

   26. Floristinių aksesuarų įvairovė.

   27. Šventinei ir proginei floristikai skirtų aksesuarų techniniais sprendimai.

   28. Floristinėms detalėms ir konstrukcijjoms gaminti naudojamos medžiagos.

   29. Floristinių detalių ir konstrukcijų tipai.

   30. Indų parinkimas ir pritaikymas floristiniuose darbuose.

   31. Aksesuarai, jų parinkimas ir pritaikymas.

2. MODULYJE UGDOMOS BENDROSIOS KOMPETENCIJOS:

2.1. Kūrybiškumo;

2.2. Komandinio darbo;

2.3. Savarankiško sprendimų priėmimo;

2.4. Skaitmeninio raštingumo.

 1. DALYKO TIKSLAI:

3.1. Atpažinti meninės raiškos harmonizavimo priemones floristinėse kompozicijose.

3.2. Apibūdinti istorinių epochų architektūrinių stilių ir kultūrinių tradicijų skiriamuosius bruožus ir jų poveikį floristikai.

  1. Apibūdinti mados tendencijas floristikoje.

3.4. Parinkti kompozicijos elementų derinius ir komponuoti floristinius darbus.

3.5. Parinkti spalvinius derinius puokštėms ir kompozicijoms.

3.6. Parinkti ir apibūdinti floristinio dizaino stilius.

3.7. Parengti floristinių darbų ir patalpų eskizus bei piešinius.

4. VERTINIMAS: Vertinant mokinių pasiekimus, vadovaujamasi:

  1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK – 256); http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/04-02-25-ISAK-256.htm

  2. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta KBPVM 2011 m. vasario 8 įsakymu Nr. V-92.

5. MAERIALIEJI IŠTEKLIAI:

5.1.Bendradarbiavimo sutartys.

5.2. Mokymo/si medžiaga:

5.2.1. Modulinės floristo profesinio mokymo programos aprašas;

5.2.2. Testai gebėjimams vertinti;

5.2.3. Floristo profesinio rengimo standartas;

5.2.4. Profesinė bei periodinė literatūra;

5.2.5. Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis (floristo modulinė profesinio mokymo programa);

5.2.6. Mokytojo konspektas;

5.2.7. Dalijamoji medžiaga;

5.2.8. Fotoalbumai;

5.2.9. Vaizdinė medžiaga kompiuterinėse laikmenose.

5.3. Mokymo/si priemonės ir kiti ištekliai:

5.3.1. Floristikos kabinetas su floristo darbo įrankiais, indais ir kt. priemonėmis.

5.3.2. Techninės priemonės mokymui iliustruoti, vizualizuoti.MODULIO „Floristinių kompozicijų kūrimas

MOKYMO/SI TURINYS

Mokymo tikslai

Dalyko turinys

Teorinių pam. sk.

Praktinių pam.sk

1.1. Paaiškinti meninės raiškos harmonizavimo priemones floristinėse kompozicijose.

Meninės raiškos priemonės.

1

-

Floristinės kompozicijos harmonizavimo principai.

4

2

1.2. Atskirti floristinius stilius.

Floristinių stilių bendros charakteristikos.

4

-

Skirtingiems floristiniams stiliams charakteringos medžiagos ir technikos.

2

-

1.3. Pritaikyti istorinių epochų tradicijas floristikoje.

Istorinės epochos ir floristinės tradicijos.

3

-

Istorinių epochų tradicijų taikymas floristiniuose darbuose.

3

2

1.4. Taikyti floristiniuose darbuose kompozicijos ir spalvų derinimo principus.

Spalvos teorija ir derinimo principai.

2

-

Kompozicijos ir spalvų derinimo principai floristiniuose darbuose.

2

2

1.5. Parinkti spalvinius derinius puokštėms ir kompozicijoms.

Spalvinių derinių įvairovė puokštėse.

2

3

Spalvinių derinių įvairovė kompozicijose.

2

4

1.6. Komponuoti skirtingų floristinių stilių puokštes ir kompozicijas.

Skirtingų floristinių stilių puokščių komponavimas.

1

16

Skirtingų floristinių stilių kompozicijų kūrimas.

1

15

2.1. Apibūdinti švenčių floristikos įvairovę.

Švenčių floristikos stilistinė įvairovė.

2

-

Švenčių floristikos technologinė įvairovė.

2

-

Švenčių floristikos emociniai reikalavimai.

2

-

2.2. Kurti kalendorinių švenčių floristines kompozicijas.

Žiemos švenčių floristinės kompozicijos.

6

36

Pavasario švenčių floristinės kompozicijos.

4

20

Vasaros švenčių floristinės kompozicijos.

2

18

Rudens švenčių floristinės kompozicijos.

1

10

2.3. Kurti valstybinėms šventėms tinkančią floristiką.

Lietuvos valstybinėms šventėms tinkanti floristika.

1

6

Lietuvos valstybinėms atmintinoms dienoms tinkanti floristika.

1

6


2.4. Komponuoti šeimos šventėms skirtą floristiką.

Lietuvių šeimyninėms apeiginėms šventėms skirta floristika.

12

28

Šeimos šventėms skirta proginė floristika.

6

18

2.5. Kurti gedulo renginiams skirtą floristiką.

Gedulo renginių tradicijos ir floristika.

3

-

Gedulo puokštės ir kompozicijos.

4

24

2.6. Taikyti įvairius aksesuarus šventinėje ir proginėje floristikoje.

Floristinių aksesuarų įvairovė.

2

-

Šventinei ir proginei floristikai skirtų aksesuarų panaudojimas.

2

6

Šventinei ir proginei floristikai skirtų aksesuarų techniniai sprendimai.

1

5

2.7. Gaminti floristinėms kompozicijoms naudojamas detales ir konstrukcijas.

Floristinėms detalėms ir konstrukcijoms gaminti. naudojamos medžiagos.

1

-

Floristinų detalių ir konstrukcijų tipai.

1

15

Rezervinės pamokos: ekskursijos, konkursai, parodos, kūrybinės dirbtuvės ir kt. (Technologijų ir inžinerijos; mokėjimo mokytis, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos, skaitmeninė, technologijų ir inžinerijos kompetencijos)

-

54

Viso:

80

290

Iš viso:

370